Haröbryggan 2011

Foto Tommy Månsson, Varghålet

Årsmöte hölls 2017-07-09 i Harö Skola.

Uppslutningen kring årsmötet var stort, ca 75 st, deltog och vädret gjorde att det kunde hållas ute. Som framgår av protokollet (länk nedan) klarades formlia av utan större diskussioner. Två motioner hade inkommit till styrelsen: 

  1. Avskjutning av hjortar och mufflon på Harö
  2. Förbättring av framkomligheten mellan Harö brygga och Harö by

Styrelsen hade förslag till beslut som presenterades. Efter livliga diskussioner beslutades för motion 1:

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att arbetsgruppen ska arbeta skyndsamt så att resultat ska kunna uppnås under höstens jakt och att gruppen löpande rapporterar om sitt arbete på föreningens hemsida.

För motion 2 beslutades:

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att ta fram kostnadsunderlag för olika tänkbara åtgärder för styrelsens bedömning av omfattning och framtida ansvar för underhåll.

På HHIF webb kommer arbetsgrupperna lägga upp information kring aktiviteternas fortskridande. 

Protokoll årsmöte 2017

Underlag för HHIF årsmöte i skolan finns här:

Kallelse HHIF årsmöte 2017

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016 - 2017

Resultat 2016-2017

Motion avskjutning av hjortar och mufflonfår

Motion väg Harö brygga till Byviken

  1. Karta servitut
  2. Servitut Lotten B
  3. Bildspel väg från bryggan till Byviken

Senast uppdaterat 2017-06-26, Staffan Westbeck