Den årliga viltinventeringen kommer att genomföras lördagen den 2:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Viltinventering 2020

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från tidigare viltinventeringen 2018 hittar ni på Viltinventering 2018-05-12.

Resultat från viltinventeringen 2019 finns på Resultat-viltinventering-2019-05-04. All information från arbetsgruppen för Viltbestånd finns samlat under fliken Viltbestånd som finns i högermenyn som visas under fliken Föreningen.

Om vi ska kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjorts föregående år behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade på Harö och Storö. För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som varit med tidigare har fått uppleva fina skymningar och på sina håll åtskilliga skymtar av dov och mufflon.

 Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

 Tove Strauss (Harö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pär Dehlin (Storö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vid årets inventering ställde 31 personer (jämfört med 40 personer 2018) upp för att räkna vilt under 3 timmar en lördagskväll, 19 personer på Storö och 12 personer på Harö.

Totalt observerades 161 djur. 63 djur observerades på Storö (alla dovvilt) och 98 på Harö, varav 88 mufflon. Förra året observerades 189 djur. 35 djur på Storö (alla dovvilt) och 154 på Harö, varav 114 mufflon.

Tre hjortar

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. För en jämförelse mellan åren så bör man beakta att vi hade en sämre täckning detta år.

Bakgrund

Det stora och ökande antalet vilt (framförallt mufflon och dovvilt) på Harö och Storö med omgivande öar har orsakat problem för boende på öarna, dels pga påverkan på både den naturliga och den odlade floran, men även en påtaglig ökning av antalet fästingar med en befarad ökning av fästingöverförda sjukdomar till både människor och husdjur.

Vid HHIF´s årsmöte 2017 uppdrogs åt styrelsen bl.a. att försöka genomföra en inventering av antalet vilt på öarna i syfte att få en tydligare uppfattning av problemets storlek och för att skapa ett underlag för framtida jämförelser.

En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Vilt bild

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från förra årets viltinventering hittar ni på hhif.se (“Viltinventering 2018-05-12”).

Länk: https://www.hhif.se/index.php/arbetsgrupper/viltbestand/207-viltinventering-2018-05-12

 För att kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjordes förra året så behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade mellan Harö och Storö.

För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som var med förra året fick uppleva en fin skymning och på sina håll några skymtar av dov och mufflon.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

Pär Dehlin (Storö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tove Strauss (Harö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

På HHIF´s årsstämma 2018-07-09 fick styrelsen i uppdrag att försöka vidta åtgärder för att öka avskjutningen av mufflon och dovvilt inom föreningens intresseområde, samt att utreda möjligheterna för en inventering av beståndet.

En systematisk registrering av antalet avskjutet vilt har inte varit möjlig att genomföra men enligt samstämmiga uppgifter så har avskjutningen ökat betydligt jämfört med tidigare år, och uppskattningsvis har sammanlagt 30-40  djur skjutits.

För att genomföra en inventering av viltet på öarna (Harö och Harö-Storö) har vi tagit kontakt med Jon Fjärdhäll, som är markägare  och tillika tillsynsman på Nämdö där man haft liknande problem som på Harö. Man har där under en följd av år genomfört inventeringar som givit en åtminstone ungefärlig siffra på antalet vilt, i Nämdös fall enbart dovvilt.

En sådan inventering brukar göras i månadsskiftet april-maj men med hänsyn till den långdragna vintern i år passar det sannolikt bättre att genomföra den under första hälften av maj.

För att vi ska genomföra inventeringen på ett så rättvisande sätt som möjligt är det viktigt att vi följer vissa riktlinjer. För att hjälpa oss med detta har Jon Fjärdhäll erbjudit sig att komma till ett informationsmöte på Harö, dit alla som vill hjälpa till med inventeringen är välkomna.

Informationsmötet äger rum lördagen 21/4 kl 17:00 i Harö skola Inventeringen planeras sedan till lördagen den 12/5.

För att inventeringen ska bli någorlunda tillförlitlig behövs ganska många som ställer upp. Om vi vill räkna på både Harö och Harö-Storö behövs flera tiotal personer.

Du som är intresserad av att vara med och räkna den 12/5 och som kan delta vid informationsmötet den 21/4 ombeds att senast 17/4 anmäla dig till undertecknad.

Svara också om du kan delta i inventeringen på vilken som av öarna, eller om du bara vill delta på den ena (viktigt att veta om vi inte blir tillräckligt många för båda öarna).

Dan Lindblom

Sekreterare HHIF

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra