Information kring viltbeståndsgruppen

En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Vilt bild

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från förra årets viltinventering hittar ni på hhif.se (“Viltinventering 2018-05-12”).

Länk: https://www.hhif.se/index.php/arbetsgrupper/viltbestand/207-viltinventering-2018-05-12

 För att kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjordes förra året så behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade mellan Harö och Storö.

För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som var med förra året fick uppleva en fin skymning och på sina håll några skymtar av dov och mufflon.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

Pär Dehlin (Storö), e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tove Strauss (Harö), e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bakgrund

Det stora och ökande antalet vilt (framförallt mufflon och dovvilt) på Harö och Storö med omgivande öar har orsakat problem för boende på öarna, dels pga påverkan på både den naturliga och den odlade floran, men även en påtaglig ökning av antalet fästingar med en befarad ökning av fästingöverförda sjukdomar till både människor och husdjur.

Vid HHIF´s årsmöte 2017 uppdrogs åt styrelsen bl.a. att försöka genomföra en inventering av antalet vilt på öarna i syfte att få en tydligare uppfattning av problemets storlek och för att skapa ett underlag för framtida jämförelser.

På HHIF´s årsstämma 20187 fick styrelsen i uppdrag att försöka vidta åtgärder för att öka avskjutningen av mufflon och dovvilt inom föreningens intresseområde, samt att utreda möjligheterna för en inventering av beståndet.

En systematisk registrering av antalet avskjutet vilt har inte varit möjlig att genomföra men enligt samstämmiga uppgifter så har avskjutningen ökat betydligt jämfört med tidigare år, och uppskattningsvis har sammanlagt 30-40  djur skjutits.

För att genomföra en inventering av viltet på öarna (Harö och Harö-Storö) har vi tagit kontakt med Jon Fjärdhäll, som är markägare  och tillika tillsynsman på Nämdö där man haft liknande problem som på Harö. Man har där under en följd av år genomfört inventeringar som givit en åtminstone ungefärlig siffra på antalet vilt, i Nämdös fall enbart dovvilt.

En sådan inventering brukar göras i månadsskiftet april-maj men med hänsyn till den långdragna vintern i år passar det sannolikt bättre att genomföra den under första hälften av maj.

För att vi ska genomföra inventeringen på ett så rättvisande sätt som möjligt är det viktigt att vi följer vissa riktlinjer. För att hjälpa oss med detta har Jon Fjärdhäll erbjudit sig att komma till ett informationsmöte på Harö, dit alla som vill hjälpa till med inventeringen är välkomna.

Informationsmötet äger rum lördagen 21/4 kl 17:00 i Harö skola Inventeringen planeras sedan till lördagen den 12/5.

För att inventeringen ska bli någorlunda tillförlitlig behövs ganska många som ställer upp. Om vi vill räkna på både Harö och Harö-Storö behövs flera tiotal personer.

Du som är intresserad av att vara med och räkna den 12/5 och som kan delta vid informationsmötet den 21/4 ombeds att senast 17/4 anmäla dig till undertecknad.

Svara också om du kan delta i inventeringen på vilken som av öarna, eller om du bara vill delta på den ena (viktigt att veta om vi inte blir tillräckligt många för båda öarna).

Dan Lindblom

Sekreterare HHIF

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid HHIF´s årsmöte 170709 gav föreningen styrelsen i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp med representanter för fastighetsägare, övriga boende, jägarna och styrelsen för att diskutera problematiken kring de ökande stammarna av dovvilt och mufflon på öarna i syfte att få fram ett åtgärdsprogram.

Information hade inhämtats från Viltvårdsgruppen på Nämdö där Skärgårdsstiftelsens tillsynsman, Jon Fjärdhäll, organiserat en liknande grupp eftersom man på Nämdö har problem med dovvilt i ungefär samma omfattning som vår viltpopulation, hänsyn tagen till skillnaden i arealer mellan öarna. På Nämdö har man t.o.m. ansökt om skyddsjakt, men trots att man där bedriver kommersiella odlingar som skadas av viltet har skyddsjakt ej beviljats. Man har istället genomfört omfattande inventeringar av djurbeståndet vilket sker under våren och beräknat hur stor avskjutning som behövs för att minska stammen. Med deras hittillsvarande avskjutning har man möjligen kunnat hålla stammen konstant men man har nu överenskommit om att kraftigt utöka avskjutningen.

Denna information låg till grund för vårt möte som efter ett stort antal försök äntligen kunde avhållas den 22/9. Vid mötet deltog representanter för alla grupper enligt det givna uppdraget.

Uppdraget innebar att:

§1  Ta fram förslag på rutiner för att uppskatta viltbeståndet mer i detalj

§2  Ta fram förslag på rutiner för att rutinmässigt registrera avskjutningen, helst löpande under jaktsäsongen

§3  Diskutera vad som kan göras för att öka avskjutningen i vårt område

§4  Ta fram underlag för att värdera om det finns outnyttjade arealer på öarna som borde kunna användas för jakt (dvs öka möjligheten till avskjutning)

Resultat

§1  En inventering av djurbeståndet kan eventuellt arrangeras under våren om intresse från föreningens medlemmar då finns.

§2  Under den mycket livliga diskussion som fördes på mötet var det tydligt att det saknades intresse från jägarna att medverka i en löpande registrering av avskjutet vilt. Däremot erbjöd man sig att vid slutet av jaktsäsongen lämna en uppskattad siffra.

§3  Från jägarna deklarerades att man avsåg att öka avskjutningen under årets jaktsäsong, dock utan att i detalj tala om hur.

§4  Denna fråga ajournerades eftersom resultatet av punkterna ovan inte ledde vidare.

Summering

Vid HHIF´s styrelsemöte 13/9 redovisades resultatet av arbetsgruppens möte. Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att det f.n. inte finns något ytterligare som föreningen kan göra. En eventuell inventering enligt §1 ovan får aktualiseras i vår.