För att ta sig till och från Harö brygga till Harö by måste man ta sig över ett område med rätt många berghällar. För att folk ska våga åka ut till ön även under höst/vinter och vår behöver man kunna ta sig fram över hällarna, utan att halka. På årsmötet 2017 tog sig intresseföreningen an problemet genom att via en arbetsgrupp söka en lösning som innebar att utseendet av en naturstig skulle behållas. När arbetsgruppens förslag antogs av styrelsen bokades en arbetshelg under våren.  
Annonsering efter medhjälpare via vänthus och mun- till mun metoden fick ett stort gensvar. Tomas Kempe som var utsedd att leda arbetet kunde räkna in över tjugo personer och både kända och okända infann sig. Vi samlades en lördag förmiddag vid midsommarstången, skjutsande skottkärror, bärande hinkar och diverse verktyg.


MidsommarstangNu ska det bli lättare att ta sig fram på stigen mellan Harö brygga och Harö by!

Familjerna Kempe, Rejler, Larsson och Wängsö har gett sitt stöd till att förbättringar av stigen genomförs på deras mark och Harö Hasselö Intresseförening har tagit beslutet att stå för materialkostnaderna.

Ni är alla välkomna att delta i arbetet om inte annat så för att komma med glada tillrop!   

Datum: lördagen 2 juni med start 11:00 och söndagen 3 juni med start 10:00 

Samling vid platsen för midsommarfirandet.

Åsa och Ingela/arbetsgruppen HHIF

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten - mellan  Harö brygga och by - sitt tredje möte.

Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren och att Intresseföreningen står för materialkostnader medan arbetet utförs på en gemensam arbetshelg. Ett bildmaterial kommer att tas fram för att konkretisera de förbättringar som föreslås. Nästa möte har bokats 20/2. Avrapportering till styrelsen planeras till 15/3.

Tio olika etapper har nu identifierats som de mest svårframkomliga. För att illustrera hur föreslagna förbättringar kommer att se ut i praktiken har en visuell presentation tagits fram, med hjälp av Photoshop.  Genom kontakt med lantmätare/konsult har arbetsgruppen fått information om regelverk och råd för hur det på sikt skulle kan vara möjligt att få till stånd ytterligare förbättringar.

Tre av etapperna kommer att åtgärdas under våren då familjerna Kempe, Rejler, Larsson och Wängsö ställer sig positiva till detta. HHIF:s styrelse har beslutat att ge ekonomiskt stöd vad gäller materialkostnader.

Planering av inköp och tillvägagångssätt har diskuterats i arbetsgruppen. Datum för genomförande kommer att sättas upp i vänt-huset på Harö samt annonseras på HHIF:s hemsida och på Facebook.      

Tillgänglighetsgruppen - har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11/1. Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka behålla utseendet av naturstig  och att förbättringar görs med hjälp av sten, trä och grus där det behövs. Förslag till förbättringar har diskuterats. Möjlighet till ekonomiskt bidrag från Landsting, EU och Naturvårdsverket ska undersökas. Ingen tidsplan kan ännu upprättas men det vore önskvärt att börja med delar av stigen redan till våren.

Länk till en aktuell fastighetskarta med ett collage av foton på de partier av stigen som behöver åtgärdas. Thomas Kempe har gjort bilden.

Mer information finns under fliken Föreningen och sedan Tillgänglighet i menyn till höger

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra